LINE ยกเลิกข้อความที่ส่งผิดได้

LINE ยกเลิกข้อความที่ส่งผิดห้องได้

 

แอปฯ LINE เมื่อคุณส่งข้อความผิดห้อง ส่งสติ๊กเกอร์ผิดอัน ส่งรูปภาพที่ไม่ควรจะส่งเข้ากลุ่มไลน์ คุณสามารถยกเลิกการส่งได้ด้วย คำสั่ง "ยกเลิกข้อความ" (Unsend) 

 

คุณรู้หรือไม่ว่า ... คุณสามารถใช้คำสั่งยกเลิกข้อความนี้ หลังจากส่งไปแล้วภายในเวลา 24 ชั่วโมงเท่านั้น โดยการแตะค้างไว้ที่ข้อความ รูปภาพ หรือสติ๊กเกอร์ แล้วเลือก คำสั่ง ยกเลิกข้อความ (Unsend)  ถ้าเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ คุณก็จะไม่สามารถยกเลิกได้แล้วนะคะ

 

เขียนโดย: ครูเจี๊ยบ OPPY CLUB

 

Visitors: 200,806