ReadyPlanet.com
dot
dot
รู้จักชมรม
dot
bulletบทสัมภาษณ์
bulletจากใจสมาชิก
dot
มุมกิจกรรม / ฝึกอบรม
dot
bulletMacBook
bulletiPad, iPhone, Android
bulletตารางฝึกอบรม
bulletสาระน่ารู้
dot
มุมเช็คเมล์
dot
bulletCSLoxInfo
bulletYahoo Mail
bulletHotmail
bulletGmail
dot
มุมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletหนังสือพิมพ์
bulletตลาดหลักทรัพย์
bulletSETTRADE.COM
bulletเส้นทางรถไฟฟ้า BTS
bulletรถไฟฟ้า MRT
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletตรวจรางวัลสลากออมสิน


www.loxley.co.th
OPPYCLUB
OPPY Club Facebook


พล.ต.ท.ชัยเทพ ยิ้มละมัย (ข้าราชการบำนาญ) OPPY รุ่น 56 article

"ที่มาเรียนที่โอพีพีวายได้ก็เพราะไปงาน ผู้สูงอายุ ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ แล้วเห็นบู๊ทของชมรมโอพีพีวาย มีเจ้าหน้าที่มาแนะนำว่าเป็นชมรมที่สอนคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ก็เลยสนใจ เพราะช่วงที่ทำงานก็ใช้คอมพิวเตอร์พอเป็นมาแล้วบ้าง ใช้อินเทอร์เน็ตก็เป็นบ้าง ส่วนเรื่องอีเมล์สามารถเช็คเมล์ อ่านเมล์ได้อย่างเดียว ไม่เคยส่งเมล์เลย เปิดเครื่องเองก็ไม่ได้เปิด เพราะเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเปิดไว้ให้เรียบร้อยแล้ว มาถึงก็พิมพ์แต่ชื่ออีเมล์แอ็ดเดรส แล้วก็พาสเวอร์ดของเรา มันก็ขึ้นต้อนรับเรา เราก็เข้าไปดูเมล์ มีใครส่งเมล์มาหาเราบ้าง เมล์นั้นก็เป็นเมล์เกี่ยวกับงานที่เราดำรงตำแหน่งอยู่ ก็ทำเป็นแค่นั้นเอง พอวันนั้นไปที่งานแล้วเห็นว่าถ้าเรามาเรียนกับโอพีพีวาย คงจะทำได้เองบ้าง เพราะเราทำเองไม่ได้เลย พอมาเรียนที่โอพีพีวายได้ 7 ถึง 8 ครั้ง ก็สามารถทำเองได้แล้ว พอกลับไปบ้านก็เอาเครื่องที่บ้าน เครื่องของลูกมาทำและเล่นเองได้ ทำไปเรื่อยๆ ก็สนุกดี คิดว่ามีประโยชน์มากสำหรับคนทุกคน ไม่ใช่สำหรับคนแก่ ผมว่ายิ่งเด็กๆ ยิ่งต้องเรียน เอาไว้ศึกษาหาความรู้ เข้าอินเทอร์เน็ตหาความรู้ได้เป็นอย่างดี"
จากใจสมาชิก

คุณวรพรรณ ชยารักษ์ อายุ 64 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 115 (รอบบ่าย) article
คุณดวงพร วิเศษถวัลย์ อายุ 63 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 116 (รอบเช้า) article
คุณสมรักษ์ หงส์สุวรรณรวี อายุ 47 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 124 article
คุณจรวยพรรณ นาทะสิริ อายุ 70 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 122 (รอบบ่าย) article
คุณรวิวรรณ โฮริโนอุชิ อายุ 53 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 121 (รอบเช้า) article
คุณสมโภชน์ ศรีมารุต อายุ 77 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 97 article
คุณนันท์นภัส มูลลออ อายุ 63 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 54 article
คุณมานะ หลักทอง สมาชิก OPPY รุ่นที่ 72 article
คุณปรางค์นุช ภู่วชิรานนท์ อายุ 63 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 116 (รอบเช้า) article
คุณกาญจน์ศิริ รักษาแพ่ง สมาชิก OPPY รุ่นที่ 130 (รอบบ่าย) article
คุณรัตนาพันธ์ ไพบูลย์ อายุ 64 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 86 article
คุณเรียม ศรีทอง อายุ 67 ปี (สมาชิก OPPY หลักสูตร iPad) article
คุณสัมพันธ์ สุทธิพงษ์ อายุ 68 ปี (สมาชิก OPPY หลักสูตร iPad) article
คุณพรพิมล อารยางกูร อายุ 67 ปี article
คุณพจมาน มยุรา อายุ 64 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 124 (รอบบ่าย) article
คุณทศพร ทิพยะวัฒน์ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 129 article
คุณอารีย์ ตรีรัตนาวงศ์ อายุ 64 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 121 (รอบบ่ายห้อง 1) article
คุณจำนง จันทร์ประสิทธิ์ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 118 (รอบเช้า) article
คุณชุติมา สงบธนวงศ์ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 107 (รอบบ่าย) article
คุณเปรมจิตต์ สมิตมาน (สมาชิกหลักสูตร iPad) article
คุณศิริกาญจน์ กาพย์กลอน สมาชิก OPPY รุ่นที่ 103 (รอบเช้า) article
คุณศรีวงศ์ พจน์พริ้ง สมาชิก OPPY รุ่นที่ 110 article
คุณเธียร รติธรรมกุล สมาชิก OPPY รุ่นที่ 118 (รอบเช้า) article
คุณอังคณา ชวาลวิวัฒน์วงศ์ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 5 (เสาร์) article
คุณพรรณี ภมรสุวรรณ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 67 article
คุณณรงค์ ว่องวัฒนานุกูล สมาชิก OPPY รุ่นที่ 119 (รอบเช้า) article
คุณจารุพันธ์ ปัญจวีณิน สมาชิก OPPY รุ่นที่ 7 article
คุณเพ็ญพร โอภานุรักษ์ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 110 (รอบเช้า) article
คุณธนูภัณฑ์ ชาลีผล สมาชิก OPPY รุ่นที่ 114 (รอบบ่าย) article
คุณสีดา โชติคุณ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 50 article
คุณพิมพ์ธัญญา กาญจนพังคะ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 51 article
คุณบรรพต ทองจรรยา สมาชิก OPPY รุ่นที่ 106 (รอบเช้า) article
คุณบุษกร ณ บางช้าง OPPY รุ่นที่ 42 และ 115 article
พล.อ. นฤนาท กัมปนาทแสนยากร สมาชิก OPPY รุ่นที่ 17 article
คุณสุวิมล เชื้อชาญวงศ์ OPPY รุ่นที่ 12 (รุ่นวันเสาร์) article
คุณธำรงศักดิ์ ชีรนรวนิชย์ OPPY รุ่นที่ 57 article
นาวาอากาศหญิง จงกลณี กาญจนประภา OPPY รุ่นที่ 36 article
คุณนัญทิกา ธนพัฒน์ไพบูลย์ OPPY รุ่นที่ 22 article
คุณโสภา อิ่มแช่ม OPPY รุ่น 2 article
คุณรัตนา วณิชย์มณีบุษย์ (นักธุรกิจ) OPPY รุ่น 39 article
คุณนุชนันท์ จันทิมาภา (นักธุรกิจ) OPPY รุ่น 10 article
ร.ศ.คนองยุทธ กาญจนกูล (ข้าราชการบำนาญ) OPPY รุ่น 46 article
คุณลัดดา ธนาลัย OPPY รุ่น 42 article
คุณพิทยา ริมดุสิต (เจ้าของธุรกิจ) OPPY รุ่น 37 article
คุณสามารถ นวลละออง (อดีตผู้บริหาร) OPPY รุ่น 56 article
ม.ร.ว.นิศารัตน์ เทวกุล OPPY รุ่น 18 article
คุณขจร ลีลาเวช (นักธุรกิจ) OPPY รุ่น 29 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
OPPY CLUB คลับแห่งความสุขของผู้สูงวัย
บริษัท โอพีพีวาย จำกัด เลขที่ 102 อาคารล็อกซเล่ย์ ชั้น B ถนน ณ ระนอง
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-348-8973 มือถือ 089-139-9778, E-mail: info@happyoppy.com
Facebook: www.facebook.com/OPPYClub LINE ID: oppyclub